رنگ

زنان توانایی دیدن همه رنگ ها را دارند!

مطالعات جدید دانشمندان نشان می دهد زن ها توانایی دیدن رنگ ها را دارند و بهتر می توانند رنگ ها را تشخیص دهند.