روانشناسی

«خودگفتاری» روشی برای مقابله با افکار منفی ورزشکاران

خودگفتاری کلامی است که از افکار و ذهنیات ما سرچشمه می‌گیرد که بر روی اعتماد به نفس و هیجانات و در نتیجه عملکرد تاثیر می‌گذارد.