زنان دونده ایرانی

ماراتن افغانستان با حضور تعدادی از زنان دونده ایرانی پیگیری شد

مسابقات ماراتن بامیان افغانستان در حالی پیگیری شد که حضور زنان دونده ایرانی هم در این رقابت ها به چشم می خورد.