زنان دوچرخه سوار افغان

زنان افغان به نشانه صلح و آزادی رکاب زدند

زنان دوچرخه سوار افغان در روز ششم آوریل به مناسبت روز جهانی " ورزش در راه صلح و توسعه "، برای اشاعه پیام صلح و دوستی رکاب زدند.