زوزانا بوچوالد

مدل ها نیز در برابر کاهش وزن کم آوردند

پس از اعمال فشار های بسیاری از برند های مطرح برای کاهش وزن مدل ها، با پیگیری مدلینگ های مطرح لایحه ای مبنی بر کاهش اختلالات تغذیه ای مدل ها تصویب شد.