سارا سیوستروم

همگام با ورزش بانوان در المپیک ریو 2016؛

نتایج روز دوم مسابقات شنا و شیرجه زنان در المپیک ۲۰۱۶ ریو

در روز دوم از مسابقات المپیک 2016 ریو در ماده شنای آزاد 400 متر زنان کیتی لدکی شناگر آمریکایی با ثبت رکورد ۳:۵۶.۴۶ علاوه بر قهرمانی رکورد شنای آزاد ۴۰۰ متر زنان را شکسته است.