سالم ترین رژیم غذایی

سالم ترین رژیم غذایی متعلق به کدام کشورهاست؟

با بررسی سن، امید به زندگی و میزان چاقی در کشور‌های گوناگون می‌توان به اطلاعاتی دست پیدا کرد که ما را در تهیه‌ فهرستی از کشور‌هایی که سالم‌ترین غذا‌ها را طبخ می‌کنند، یاری می‌کند