سرپرست

صوفی زاده: حمایت فدراسیون ما را به اهدافمان می رساند

سرپرست جدید کمیته بانوان گفت: اخلاق مداری، ارتقاء دانش فنی و تخصصی از برنامه هایی است که برای طی کردن پله های صعود فوتبال و فوتسال باید اجرا شود.