سنگنورد

۱۳ سال با تجربه شخصی در مسابقات سنگ نوردی بانوان شرکت کردم

هزینه های تمرین در رشته سنگ نوردی خصوصا ماده سرعت بسیار بالا است و فدراسیون هیچ کمکی در پرداخت این هزینه به ما نمی کند