سنگ‌نوردی زنان جهان

ملکه فعلی سنگ‌نوردی زنان جهان را بشناسید

شونا کوکسی 23 ساله از انگلیس بانوی شماره یک سنگ‌نوردی زنان جهان است. بسیاری او را با نام ملکه بولدرینگ می شناسند.