سه گانه زنان

عدم همکاری شهرداری تهران، بانوان رشته دوگانه را آواره کرد

با اینکه بانوان با پوشش اسلامی در رقابت های قهرمانی کشور حاضر می شوند اما باز هم آماده کردن فضا برای برگزاری مسابقات زنان بسیار سخت است.