سوگل ثمودی

ملی پوش اسکواش بانوان؛

سوگل ثمودی : برای پیشرفت در اسکواش بانوان باید از جیب خودمان هزینه کنیم

ملی پوش اسکواش بانوان معتقد است، در شرایط فعلی اگر بدنبال پیشرفت در اسکواش بانوان باشیم باید از جیب خودمان هزینه کنیم. از طرفی هزینه استخدام مربی اسکواش و حتی مربی بدنسازی را نیز باید خودمان پرداخت کنیم.