سیبل های ریو

آخرین تیر بانوان تیرانداز به سمت سیبل های ریو

بانوان تیرانداز کشورمان بعد از لغو توزیع سهمیه المپیک ریو در رقابت های آسیایی کویت، برای کسب سهمیه در هند تیر می اندازند.