سیمین حق شناس

برهانی اولین لژیونر با حجاب والیبال بانوان کشورمان است؛

سیمین حق شناس اولین لژیونر تاریخ والیبال بانوان ایران بود

حدودا 16 سال پیش و در سال 2000 سیمین حق شناس عضو سابق تیم ملی والیبال بانوان کشورمان به تیم بروندبی دانمارک پیوسته بود.