شمشیر

زنی که با رضایت گلویش را به شمشیر همسرش می سپارد + ویدیو

نمایش این مرد نفس را در سینه همسرش حبس می‌کند. سرعت و دقت ضربه می‌تواند سرنوشت این زن را تغییر دهد.