شمشیر بازی اسلحه سابر

با قهرمانی شمشیر باز اسلحه فلوره روسیه در المپیک ریو؛

پایان شمشیربازی المپیک در بخش انفرادی / روس‌ها دومین طلا را کسب کردند

مسابقات شمشیر بازی المپیک ریو در بخش انفرادی زنان با قهرمانی امسه ژاژ از مجارستان در اسلحه اپه، یانا اگوریان از روسیه در اسلحه سابر و هم وطن وی اینا دریگلازوا در اسلحه فلوره به پایان رسید.