شهرداری

رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران خبر داد؛

شهرداری ۷۶ مجموعه ورزشی ویژه بانوان احداث کرده است

رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران از وجود 76 مجموعه خاص بانوان در شهر تهران خبر داد و گفت: این آمار مربوط به مجموعه های شهرداری تهران است.

عدم همکاری شهرداری تهران، بانوان رشته دوگانه را آواره کرد

با اینکه بانوان با پوشش اسلامی در رقابت های قهرمانی کشور حاضر می شوند اما باز هم آماده کردن فضا برای برگزاری مسابقات زنان بسیار سخت است.

مهمترین عوامل تهدید کننده سلامت بانوان

پرداختن به سلامت بانوان یکی از موضوعات پراهمیت اداره کل سلامت شهرداری تهران است