ضد دوپینگ

در پی استفاده روز افزون ورزشکاران از مواد نیروزا؛

بانوی رکورددار دو ماراتن جهان از دوپینگ ورزشکاران می گوید

تست مواد مخدر و داروها برای ورزشکاران باید طوری برنامه ریزی شود که در صورت استفاده، از گرفتن ویزا معاف شوند و مقامات ضد دوپینگ باید سخت گیر تر و دقیق تر اجرا کنند.