طاهره طاهریان

طاهره طاهریان؛

شرایط زنان شرایط خاصی است!

طاهره طاهریان مدعی است مدیریت ورزش قهرمانی زنان باید به خود زنان واگذار شود و می گوید: اگر مدیریت ورزش قهرمانی زنان در برنامه‌ریزی، اجرا و تدارکات به خود زنان واگذار شود، شرایط بهتری برای ورزش زنان ایجاد خواهد شد.