عاطفه جنگاور

گفتگو با نایب رئیس بانوان انجمن هایپراکستریم مارشال آرتز تریکینگ؛

معرفی رشته رزمی_نمایشی تریکینگ بانوان

عاطفه جنگاور نایب رئیس بانوان انجمن هایپراکستریم مارشال آرتز تریکینگ در فدراسیون ورزش های رزمی و مدرس تریکینگ بانوان بعد از گذشت یک سال از آغاز رسمی فعالیت این رشته در ایران توضیحاتی درخصوص آن ارائه می‌دهد.