عبدالملکی

مشاور رئیس جمهور قول پیگیری امور سارا عبدالملکی را داد

حسین فریدونی، مشاور رئیس جمهور از سارا عبدالملکی عیادت کرد و قول پیگیری کارهای وی را داد و از او خواست در این خصوص نگرانی نداشته باشد.