فائزه نسایی

اصلی‌ترین هدفم کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۰ است؛

فائزه نسایی دارنده رکورد دوی ۲۰۰ متر جوانان ایران

فائزه نسایی بعد از ارتقای رکورد ٢٠٠ متر جوانان که متعلق به خودش بود و قهرمانی در مسابقات جوانان ایران اعلام کرد اصلی‌ترین هدفش کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۰ است.