فانتزیا

داستان مسابقه شیر زنانی سوارکار در سرزمینی مردسالار

زنان مراکشی در کشوری که مردان آن برای زنان محدودیت ایجاد می‌کنند، توانستند سنت شکنی کنند و در سرزمینی مردسالار با تفکرات پوچ در نبردی برابر با مردان، قهرمان مسابقات سوارکاری همراه با شلیک باروت شدند.