فدراسیون

محسن رضواني؛

توجه به ورزش بانوان از اولیت های فدراسیون است

رئيس فدراسيون شنا در اختتاميه کلينيک فينا ويژه مربيان شناي موزون به ميزباني استخر شناي استاديوم آزادي تهران از اهتمام فدراسيون به توسعه ورزش بانوان خبر داد.

همگام با ورزش بانوان؛

سرپرست جدید نایب رئیسی بانوان فدراسیون کاراته منصوب شد

طی حکمی از سوی سیدحسن طباطبایی، سرپرست فدراسیون کاراته، افسانه باقری سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون کاراته شد.