فرحناز امیر شقاقی

امیر شقاقی در گفت و گو با سایت ورزش بانوان مطرح کرد:

اعتراضی در کار نیست، درهای تیم ملی به روی بانوان قایقران باز است

شایعه اعتصاب ملی پوشان صحت ندارد تنها دلیل عدم دعوت شدگان به اردو تیم ملی امتحانات آنان بوده است و فدراسیون هم از قبل این موضوع را می دانست.