قایقرانی زنا

برخی از بانوان قایقران معترض به اردوی کایاک بازگشتند

با قول های مساعد رئیس و دبیر فدراسیون قایقرانی تعدادی از ورزشکاران معترض به اردوی تیم ملی کایاک بازگشتند