قهرمان قهرمانان

از سوی سازمان قهرمانان ملی ورزش ایران

قهرمانان سال ورزش معرفی شدند/ زهرا نعمتی، قهرمان قهرمانان سال ۹۴

زهرا نعمتی از سوی سازمان قهرمانان ملی ورزش ایران به عنوان قهرمان قهرمانان برتر سال ۱۳۹۴ ورزش ایران انتخاب شد.