لیگ والیبال زنان

افشار دوست: برای والیبال بانوان با یک مربی خارجی به توافق رسیده ایم

در خصوص یک مربی به مرحله جمع بندی رسیده ایم و قرار است با وی وارد مذاکره شویم تا به ایران بیاید ولی هنوز هیچ توافقی در این خصوص صورت نگرفته است.