هیفاء الموسوی

دختر بحرینی که مربی بدنسازی مردان و زنان است!

«هیفاء الموسوی» دختر ۳۲ ساله بحرینی را کمتر کسی در جهان عرب و بخصوص کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و به ویژه بحرین می شناسد.