واژن

بانوان بخوانند

شست و شوي واژن، از ديدگاه پزشکي غيرضروري است زيرا واژن سالم داراي سيستم ضدعفوني کننده و تميز کننده است. در صورت نياز بايد متخصص زنان نوع و ميزان مصرف آن را به فرد تجويز کند.