پاراکانوی دختران

نهمین مرحله از اردوهای تیم ملی پاراکانو برگزار می شود

تیم ملی پاراکانوی کشورمان با حضور یک قایقران بانو از 30 بهمن به آب می زنند.