کارگروه دختران

در اولین جلسه کارگروه دختران جوان چه گذشت؟

در اولین جلسه کارگروه دختران جوان پیشنهاد تغییر کارگروه آسیب‌های دختران جوان به کارگروه آسیب های اجتماعی جوانان به وزارت کشور ارائه شد