کریکت دختران

رقابت های کریکت بانوان کشور در شیراز آغاز شد

رقابت های کریکت بانوان کشور با شرکت هشت تیم دوشنبه در ورزشگاه 22 بهمن شیراز آغاز شد .