کمپ دختران فوتبال فانتزی

آموزش فوتبال فانتزی به دختران آمریکایی

کمپ دختران فوتبال فانتزی با هدف آموزش فوتبال روز دنیا در نشویل ایالت متحده آمریکا برگزار می شود.