کمپ فوتبال دختران در آمریکا

آموزش فوتبال فانتزی به دختران آمریکایی

کمپ دختران فوتبال فانتزی با هدف آموزش فوتبال روز دنیا در نشویل ایالت متحده آمریکا برگزار می شود.