کودک

مدرس و مربی هندبال بانوان؛

آموزش از مهم‌ترین اولویت‌ها در ورزش است

مدرس هندبال بانوان گفت: آموزش و فرا گرفتن اصول علمی از مهم‌ترین اولویت‌ها در هندبال است. در آموزش‌ و پرورش باید بچه‌ها را از سوم دبستان وارد هندبال کنیم.