کیت کمپل

تحقق رویای خواهران شناگر در المپیک ریو

خواهران شناگر استرالیایی بالاخره به رویای کودکیشان رسیدند و اینبار در المپیک ریو در بخش شنای امدادی در کنار یکدیگر به مصاف رقبا خواهند رفت.