گره شال و روسری

گره های متفاوت شال و روسری

سبک های مختلف گره شال و روسری: گره زدن به سبک XXL ، گره زدن به سبک کراواتی ، گره زدن به سبک COW GIRL ، گره زدن با یک گره شل ، گره زدن به سبک لوله‌ای