یم ملی اسکیت هاکی اینلاین بانوان

آغاز اردوی انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی اینلاین بانوان

سومین مرحله از اردوی انتخابی تیم اسکیت هاکی اینلاین بانوان از 16 فرورین آغاز خواهد شد.